PRIVACYBELEID LIEVE TALLOEN

Versie 30/05/2018

Integriteit en betrouwbaarheid zijn fundamentele waarden in de praktijk van LIEVE TALLOEN. Daarom sta ik ook van harte achter de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van privacy, de AVG of ‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming’ .

Dat houdt in dat er met de informatie die u als cliënt aan mij ter beschikking stelt, zeer zorgvuldig wordt omgegaan. Dit om registratie en aanmelding zo doeltreffend en soepel mogelijk te laten verlopen. Wanneer u de website gebruikt en/of wanneer u uw gegevens aanlevert via telefonisch of persoonlijk contact of per email, gaat u akkoord met het verzamelen van deze gegevens en het gebruik ervan zoals beschreven in dit document. Uitsluitend die gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor mijn dienstverlening. Ik ga zorgvuldig om met de informatie die over u is verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van de praktijk van LIEVE TALLOEN. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/05/2018.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik u uit op welke wijze uw gegevens worden bewaard, hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over mijn privacybeleid kunt u contact opnemen met Lieve Talloen, u vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleidsdocument.
Over de gegevensverwerking:

Hieronder kan u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze opsla en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 • Gegevensverzameling en Gebruik

Wanneer u gebruik maakt van de website kan u om persoonlijke informatie gevraagd worden die ik nodig heb om u informatie te bezorgen of om contact met u op te nemen. Persoonlijke informatie betreft uw naam, uw e-mailadres en mogelijk andere persoonlijke gegevens zoals uw telefoonnummer, en waarover u graag informatie wil.

U mag me op elk gewenst moment verzoeken om uw gegevens in te zien en/of te verwijderen door contact op te nemen via lievetalloen@focus-potentieel.be of telefonisch via +32(0)14/42.55.53.

 • Communicatie

Wanneer u contact opneemt of informatie opvraagt via mijn website, hebt u de mogelijkheid om uzelf in te schrijven op de mailinglijst. Dit staat duidelijk aangegeven onder het desbetreffende formulier. U wordt alleen op de mailinglijst geplaatst als u daartoe de toestemming geeft.

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u op zeer beperkte basis e-mails met informatie over het aanbod van Lieve Talloen. Naar verwachting zijn dit niet meer dan 5 e-mails per jaar.

Onderaan elke e-mail krijgt u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. U mag een verzoek tot wissing ook steeds richten aan Lieve Talloen. Hoe u dat precies kan doen staat onderaan dit privacybeleidsdocument beschreven.

 • Veiligheid en bescherming

De systemen die ik gebruik om uw gegevens op te slaan zijn GDPR-compliant. De bescherming van uw gegevens neem ik zeer serieus, maar houdt u er alstublieft rekening mee dat er geen 100% veilige manier is van gegevensoverdracht via het internet, of elektronische gegevensopslag. Zelfs met de beste middelen van gegevensbescherming, kunnen helaas geen absolute veiligheid gegarandeerd worden.

 • Wijzigingen

Dit statement is vanaf 30-05-2018 in werking getreden en kleine wijzigingen zullen mogelijk worden toegepast en geïmplementeerd wanneer reglementen veranderen of de dienstverlening andere manieren van gegevensverzameling vereist. De datum van de laatste wijziging zal worden genoemd bovenaan zodat altijd helder is of u beschikt over de meest recente versie.

 • Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Uw contactprofiel wordt bewaard totdat u aangeeft dat u wil vergeten worden. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik uw facturen en deelnamecertificaten met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen dus, voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaard worden.

 • Uw rechten

Op grond van de geldende Europese wetgeving heeft u als betrokkene

bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Hieronder enige uitleg welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel worden, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij mij reeds bekende e‐mailadres verzonden. In het geval dat u de gegevens op een ander e‐mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal u gevraagd worden zich te legitimeren.

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt worden, kan u klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens, die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

 • Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen op eenvoudig verzoek.

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om, op eenvoudig verzoek, de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten beperken.

 • Cookies

De website van Lieve Talloen verzamelt of bewaart geen cookies.

 • Contact

Als u vragen heeft over het privacybeleid en/of dit document aangaande privacy en gegevensverzameling, neem gerust contact op met Lieve Talloen, ofwel via ofwel telefonisch op het nummer +32(0)14 42 55 53.